Hantering av personuppgifter

För personuppgiftshantering i Sverige gäller nya regler från maj 2018. En förordning från EU, GDPR (General Data protection Regulation) gäller såsom lag i Sverige med därtill den svenska dataskyddslagstiftningen.

Förändringen innebär en skärpning av reglerna kring vilka personuppgifter som får samlas in, vilka personuppgifter som får registreras och hur länge uppgifterna får sparas. Syftet med förändringen är att stärka skyddet för den personliga integriteten och att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Man vill samtidigt öka individens rätt att få veta vilken information som har sparas hos en myndighet, ett företag eller en organisation.

LaSSe Brukarstödcenters verksamhet omfattas av de nya reglerna i GDPR eftersom vårt arbete innefattar behandling av personuppgifter. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Personuppgifter hos LaSSe Brukarstödcenter samlas in och registreras för att kunna genomföra den individuella rådgivningen, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig. Dessa personuppgifter hanteras i ett slutet elektroniskt journalsystem (MedAkt) och är endast åtkomliga för verksamhetens medarbetare.

Det kan även förekomma att vi behöver samla in personuppgifter om hälso- och sjuktillstånd och funktionsnedsättning. Det är att se som känsliga uppgifter vilket i regel inte får registreras annat än i fall det finns en laglig grund. Med hänsyn till den verksamhet som LaSSe Brukarstödcenter bedriver är det nödvändigt att vi registrerar sådana uppgifter annars kan vi inte hjälpa dig i ditt ärende. Det görs med stor respekt för den personliga integriteten och med största varsamhet och med konsekvensbedömning inför varje insamlande av en känslig uppgift.

Inom vår verksamhet lagras också personuppgifter för att kunna skicka information om våra föreläsningar samt grupp- och cirkelaktiviteter till våra besökare. Det är frivilligt att lämna sådana uppgifter för att få information och du kan när som helst meddela LaSSe Brukarstödcenter att du inte längre vill ha information från oss.

Du som besöker LaSSe Brukarstödcenters verksamhet kommer att få fylla i en blankett med dina personuppgifter. På blanketten ges du även möjlighet att välja om uppgifterna får användas för att skicka information om LaSSe Brukarstödcenters olika verksamhetsgrenar till dig. Det kallas för att lämna ett samtycke.

Du har rätt att när som helst ta kontakt med LaSSe för att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade och du har också rätt att återkalla ditt samtycke vad gäller att motta allmän information.

Mer information om reglerna i GDPR kan du läsa här

Du är välkommen att ta kontakt med oss på LaSSe om du har frågor kring de nya reglerna eller om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.