Personuppgifter

Förändringar i reglerna om hantering av personuppgifter

Från och med den 25e maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som omfattar företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att gälla inom hela EU.

 

Förändringen innebär en skärpning av reglerna kring vilka personuppgifter som får sparas och på vilket sätt dessa får samlas in. Syftet med förändringen är att stärka skyddet för den personliga integriteten, att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna och att öka individens rätt att få veta vilken information som har sparats hos en myndighet, ett företag eller en organisation.

 

LaSSe Brukarstödcenters verksamhet omfattas av de nya reglerna i GDPR eftersom vårt arbete innefattar behandling av personuppgifter. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

 

Personuppgifter sparas för att kunna genomföra den individuella rådgivningen. Dessa personuppgifter hanteras i ett slutet elektroniskt journalsystem (MedAkt) och är endast åtkomliga för verksamhetens medarbetare.

 

Inom vår verksamhet lagras också personuppgifter för att kunna skicka information om våra föreläsningar samt grupp- och cirkelaktiviteter till våra besökare.

 

LaSSe Brukarstödcenter kommer med anledning av de nya reglerna att göra vissa förändringar i rutinerna kring hur personuppgifter sparas och samlas in. En av åtgärderna är att alla personer som på något sätt har kontakt med LaSSe Brukarstödcenters verksamhet kommer att informeras om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Du som besöker LaSSe Brukarstödcenters verksamhet kommer att tillfrågas om samtycke till att vi sparar dina personuppgifter genom att du ombeds fylla i en blankett. På blanketten ges du möjlighet att välja om uppgifterna får användas enbart för upprättande av journal i samband med rådgivning eller om de också får användas för att skicka information om LaSSe Brukarstödcenters olika verksamhetsgrenar till dig.

 

Du har rätt att när som helst ta kontakt med LaSSe för att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade och du har också rätt att återkalla ditt samtycke.

 

Mer information om reglerna i GDPR kan du läsa här

 

Du är välkommen att ta kontakt med oss på LaSSe om du har frågor kring de nya reglerna eller om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.