Mer om personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 ska verksamheter som behandlar personuppgifter följa de regler som finns i den nya dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation). Den nya dataskyddsförordningen ersätter tidigare personuppgiftslagen PuL. Reglerna för behandling av personuppgifter har skärpts sedan man upptäckt att det finns många olika regler och tolkningar av hur personuppgifter behandlas och att företag och verksamheter inte har följt reglerna i den tidigare personuppgiftslagen. Alltså har det funnits en risk för att en persons rätt till privatliv inte har kunnat skyddas på bästa sätt.

 

Nyheterna i GDPR är att det ställs större krav på den som samlar in personuppgifter att behandla personuppgifterna på ett korrekt och lagligt sätt och att också informera de som har sina personuppgifter registrerade hos en verksamhet om vilka personuppgifter som finns.

 

Förändringar

LaSSe Brukarstödcenter är en ekonomisk förening om har IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Västra Götalandsregionen. I vår verksamhet förekommer personuppgifter som vi behöver spara för att kunna bedriva vår verksamhet och hjälpa våra kunder. Exempelvis sparas personuppgifter för att kunna erbjuda olika verksamheter, föreläsningar och träffar. Vi behöver också spara uppgifter för att kunna hjälpa våra besökare med de ärenden inom socialförsäkringsområdet som LaSSe Brukarstödcenter bistår med.

 

På grund av förändringarna med GDPR behöver LaSSe Brukarstödcenter göra vissa justeringar i rutinerna för lagring och inhämtande av personuppgifter. En av dessa förändringar är att informera våra besökare som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med och är aktiva inom LaSSe Brukarstödcenter hur vi hanterar personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som kan identifiera eller hjälpa till att identifiera en levande fysisk person. Det kan t ex vara namn, adress, personnummer, civilstånd, IP nummer och även bilder. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem med stor integritet. Det rör sig om t ex politiska åsikter, ras, etnicitet, funktionsnedsättning, sjukdomstillstånd, uppgifter om hälsa eller sexualliv.

 

Grund för personuppgiftsbehandling

Det finns olika grunder för att en verksamhet får lov att registrera uppgifter. Det finns en så kallad laglig grund som kan vara att man som företag är skyldig att registrera personuppgifter, det kan t ex gälla för att uppfylla bokföringsskyldighet. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla ett avtal eller att någon samtycker till att uppgifterna registreras.  Ytterligare en är om finns ett intresse hos företaget som väger tyngre än rätten till privatliv. Det är en bedömningsfråga där verksamheten avgör om den har ett övervägande intresse av att registrera personuppgifter.

 

Samtycke och villkor för att kunna behandla ärenden hos LaSSe

När du besöker LaSSe Brukarstödcenter första gången kommer du att få fylla i en blankett där du får samtycka till att dina personuppgifter blir registrerade. Du kommer också att få välja om vi får använda dina uppgifter för att skicka inbjudningar om föreläsningar och verksamheter hos LaSSe till dig via mail eller brev. Vi behöver dina uppgifter för att kunna genomföra vår verksamhet och anordna aktiviteter. Med detta samtycke godkänner du att även att LaSSe Brukarstödcenter sparar och lagrar dina uppgifter i journalsystemet MedAkt. Skulle vi behöva dina personuppgifter till något annat ändamål kommer du att separat få samtycka till det.

 

Ett samtycke är frivilligt. Du har rätt att fatta ditt beslut självständigt om du tillåter att dina personuppgifter registreras.

 

Du har alltid rätt att återta ditt samtycke, du kan då ringa eller skriva till LaSSe Brukarstödcenter.

 

Varför/ i vilket syfte lagrar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna registreras för att samla information om deltagande i LaSSes olika aktiviteter och för att vi på bästa sätt ska kunna uppfylla vårt syfte att ge god och säker rådgivning. Uppgifterna behövs även som grund för att LaSSe Brukarstödcenter ska kunna söka anslag till verksamheten.

 

Vi använder information som lagras om vi behöver komma i kontakt med någon besökare i något sammanhang. T ex kan kontakt ske vid utskick av information om föreläsningar och träffar och olika inbjudningar till olika aktiviteter. Vid rådgivning på LaSSe Brukarstödcenter kommer rådgivare att registrera uppgifter om mötet i det låsta journalsystemet MedAkt. Det kan t ex vara uppgifter om vilka åtgärder som ska utföras och av vem.

 

När lagrar vi personuppgifter

De uppgifter som lagras är de som du själv ger oss och de som vi efterfrågar. Det gäller i anknytning till våra aktiviteter och när du registreras som besökare hos oss för hjälp med ett ärende. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi behöver för vårt syfte med lagringen av personuppgifter. Ibland noterar vi dina lämnade uppgifter i fysisk eller digital form. I samband med aktiviteter hos LaSSe Brukarstödcenter antecknas vilka som varit närvarande och vi skickar även sms påminner om aktiviteten dagen innan eller den aktuella dagen för aktiviteten.

 

På vilket sätt lagar vi personuppgifter och vilka har tillgång till dem?

Vi lagrar det mesta av vårt material som tillhör olika besökares ärenden i vårt journalsystem MedAkt. I vissa fall använder vi oss av fysisk pappersdokumentation. De lagrade uppgifterna nås endast av anställda på LaSSe Brukarstödcenter.

 

Anmälningar och deltagande i olika verksamheter registreras i en aktivitetspärm.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

På LaSSe Brukarstödcenter arbetar vi för att inte samla in mer än nödvändiga personuppgifter och bara för ett visst bestämt ändamål. Uppgifterna finns bara i vårt system så länge vi behöver dem, efter det raderas dem. Hur länge uppgifterna sparas avgörs av det utsedda dataskyddsombudet och verksamhetsledaren med hänsyn till nödvändigheten att uppgifterna finns kvar.

 

Rätt att begära ut uppgifter

Som registrerad har du alltid rätt att begära ut vilka personuppgifter som finns om dig hos LaSSe Brukarstödcenter. Du kan då vända dig till LaSSe Brukarstödcenter med din förfrågan.

 

LaSSe Brukarstödcenter har ett dataskyddsombud dit du kan vända dig med frågor om personuppgifter eller om du önskar få ut registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du hittar uppgifterna till dataskyddsombudet i slutet av denna text.


Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till LaSSe Brukarstödcenter lagras på server på kontoret och de som kan få tillgång till de registrerade personuppgifterna är anställda på LaSSe Brukarstödcenter och vår IT-leverantör. Mellan vår IT-leverantör och LaSSe Brukarstödcenter finns det ett avtal som reglerar tystnadsplikt och hantering av personuppgifter för IT-leverantören.

 

Rätten att få veta

En person har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter som finns registrerade hos respektive verksamhet. Man har även rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns. Om en information är felaktig har man som registrerad rätt att få uppgiften rättad eller raderad.


Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör eller påverkar LaSSe Brukarstödcenters verksamhet kan denna text komma att behöva revideras. LaSSe Brukarstödcenter påverkas av olika lagar och regler och beslut. När förändringar sker som medför att LaSSe Brukarstödcenter behöver anpassa sitt hanterande och rutiner av behandling med personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

 

Avslutning

LaSSe Brukarstödcenters uppdrag är att vara ett brukarstödcentrum för personer med olika funktionsnedsättningar och LaSSe Brukarstödcenter ger råd- och stödinsatser ur ett brukarperspektiv till personer med funktionsnedsättningar. Vi har som ambition att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt och på ett för personen tillfredsställande sätt och i enlighet med reglerna i GDPR. Det innebär utifrån vår grundvärdering att alla personer vi möter ska behandlas med respekt för den enskilde individen och den personliga integriteten och att största försiktighet med behandling av personuppgifter iakttas.

 

Uppgifter till dataskyddsombud:

 

LaSSe Brukarstödcenter

Dataskyddsombud

Kämpegatan 3

411 04 Göteborg

Tel: 031-84 18 50