Process/metod

Här presenteras LaSSes Brukarstödcenters arbetssätt och vad du som besökare kan få för stöd när du vänder dig hit.

 

Brukarstödsprocess

Brukarstöd innebär alltid ett samarbete mellan besökare och rådgivare. I en stödsituation är det viktigt att båda parter vet hur samarbetet skall gå till.

 

På LaSSe utgår vi från att:

 

Individen har full kapacitet att själv bestämma över sitt liv. Ibland förekommer det att individen har en god man som tillvaratar individens intressen.
Individen väljer själv att komma hit.
Individen ansvarar tillsammans med rådgivaren att ärendet följs upp och avslutas.
Individen skall ha de insatser från samhället han/hon har rätt till.
LaSSe går aldrig in och beslutar över den enskilde. Individen har således ett ansvar för att ärendet tar den riktning som han/hon önskar.

 

Mötet

På LaSSe vill vi att:

Besökare skall få ett individuellt mottagande och bemötande genom hela kontakten.
Besökare skall kunna tala det språk man känner sig bekväm med, därför anlitar vi gärna språktolk från Tolkcentralen.
Besökare skall känna att vi agerar professionellt och med omtanke.
Besökare som vi inte kan hjälpa skall få en hänvisning var de kan vända sig.

 

Tystnadsplikt

På LaSSe har vi som arbetar tystnadsplikt. Det innebär att vi inte berättar om besökares ärenden till någon annan. Om rådgivare måste kontakta andra för att komma vidare i besökarens ärende, t ex en myndighet, eller ett assistansbolag, krävs att vi har besökarens godkännande.

 

Dokumentation

I samband med att besökaren kommer till LaSSe och vill ha vår hjälp, upprättas en journal i dokumentsystemet MedAkt. Detta används för att kunna dokumentera ärendegången och ha samlad information digitalt, vilket underlättar vid en längre kontakt. Inga utomstående har tillgång till besökarens journal och besökaren har rätt att läsa vad som står i den.


Första kontakt

En kontakt med LaSSe börjar vanligtvis med att besökaren ringer och berättar sitt ärende/det han/hon vill ha hjälp med.

Utifrån ärendets karaktär bestämmer LaSSe vilken rådgivare som är bäst lämpad att träffa besökaren.

Tid för första samtal sätts upp mellan rådgivare och besökare. Eftersom LaSSe har många ärenden samtidigt är det nödvändigt att ha tidsbokning.

Tidsåtgång för första kontakt är vanligen 1-1,5 h.

Rådgivaren lyssnar på besökarens berättelse och hjälper till att bolla, sortera upp vilken väg som är framkomlig att gå. Ibland har besökaren flera problem, då måste besökare-rådgivare komma överens om prioriteringsordning.

I samarbete besökare-rådgivare väljer man hur man går vidare i ärendet. Bestäms vem som gör vad och hur uppföljning ska ske.

Ibland räcker det att få hjälp att bolla en situation, ibland krävs mer praktisk hjälp från rådgivarens sida, t ex författandet av en personlig assistansansökan eller överklagande av en handikappersättning.

 

Uppföljning

Återbesök bokas när ärendet kräver uppföljning, t ex när ärendet kräver flera samtal för att sortera problemen eller att besökare-rådgivare har kommit överens om att endera parten skriver en ansökan/överklagan som skall följas upp för eventuell justering.

Uppföljning kan också ske via mail eller telefon, beroende på vad som har överenskommits.

 

Avslutning

Kontakt avslutas när ärendet är avslutat. Förhoppningsvis sker detta då besökaren nått sin målsättning/besökare-rådgivare agerat så gott man kunnat i frågan.

Ny kontakt med LaSSe tas när nytt problem eller ärende dyker upp och behov av LaSSes stöd blir aktuellt igen.

På LaSSe blir vi väldigt glada om besökaren ringer och berättar resultatet av en gemensam insats, t ex överklagan till domstol eller ansökan om insats hos kommunen. På det sättet får LaSSe direkt feed-back på det arbete vi utför och vi får ett dagsaktuellt kvitto på hur livsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättningar.