Mer om personuppgifter

Inledning

När vi utför rådgivning och har kontakt med dig som vår kund i samband med de ärenden vi hjälper dig med, innebär det att personuppgifter lämnas till oss eller samlas in av oss (LaSSe Brukarstödcenter). När du besöker oss och under ärendenas process registrerar vi information om dig som kund i ett låst datasystem (journalsystem).

I den här informationen vill LaSSe Brukarstödcenter beskriva vi hur vi samlar in, behandlar och eventuellt delar personuppgifter som vi behandlar på LaSSe Brukarstödcenter. Det finns också information om dina rättigheter som registrerad i relation till oss som personuppgiftsansvarig. I slutet av den här informationen hittar du också våra kontaktuppgifter och även kontaktuppgifter till Datainspektionen.

LaSSe Brukarstödcenter är mån om att den personliga integriteten skyddas och att de personuppgifter som LaSSe Brukarstödcenter behandlar för sina kunder följer vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning i Sverige.

Uppgifterna registreras för att samla information om deltagande i LaSSe Brukarstödcenters olika aktiviteter och för att vi på bästa sätt ska kunna uppfylla vårt syfte att ge god och säker rådgivning. Uppgifterna behövs även som grund för att LaSSe Brukarstödcenter ska kunna söka anslag till verksamheten.

Ändamålen med vår behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att användas som underlag för vår rapporteringsskyldighet och för upprättande av statistik till Västra Götalandsregionen. Det görs avidentifierat.

Personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med att vi hjälper dig med ditt ärende görs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot Västra Götalandsregionen genom vårt IOP. För att kunna driva våra kunders ärenden framåt behöver vi även kunna sköta administration löpande.

Då vi gärna vill komma i kontakt med dig för att berätta om vår verksamhet och olika föreläsningar vill vi också kunna skicka information till dig. Det är frivilligt att ta emot vår information och du kommer att få samtycka till att sådan information skickas till dig. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du inte längre vill ha information från oss. Du kontaktar då LaSSe Brukarstödcenter på adress nedan.

Laglig grund

För att få registrera personuppgifter måste det finnas en laglig grund. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter hos LaSSe Brukarstödcenter är, att vi ska kunna fullgöra det avtal (IOP) som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss genom Västra Götalandsregionen. I relationer till våra kunder och deras företrädare (tex god man/ förvaltare) och andra samarbetspartners grundar sig vår personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för de ändamål som kan kopplas till vår kärnverksamhet och det berättigade intresset och att det intresset väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Behandling av personuppgifter som är kopplade till våra leverantörer eller andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse och att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser samt administration.

För information som registreras när du besöker LaSSe Brukarstödcenter är den legala grunden för behandlingen ett berättigat intresse. Vid rådgivning efter besök på LaSSe Brukarstödcenter kommer våra rådgivare att registrera uppgifter om mötet i det låsta journalsystemet MedAkt. Det kan t ex vara uppgifter om vilka åtgärder som ska utföras och av vem.

När vi behandlar personuppgifter i för att kunna sköta våra åtaganden för rapportering och statistik utgår behandlingen av personuppgifter utifrån den legala grunden berättigat intresse samt i förekommande fall annan legal grund.

Insamling, behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter

En stor del av kommunikationen idag i samhället sker via telefon och e-post, det gäller också för verksamheten på LaSSe Brukarstödcenter, och det i sig innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelande eller ringa till oss lämnar du som oftast personuppgifter som går att hänföra till en person/personer.

För att kunna hjälpa dig i ditt ärende behöver vi samla in vissa personuppgifter, det omfattar även de personuppgifter som lämnas till oss, antingen via dig eller via ditt eventuella ombud. Det är naturligtvis frivilligt att lämna uppgifter till oss, men vi kan inte hjälpa till i ett ärende om inte nödvändiga personuppgifter kommer oss tillhanda.

De personuppgifter vi behandlar är t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, personnummer och i förekommande fall, uppgifter till legal företrädare. I de rådgivningsuppdrag som vi agerar i kan även personuppgifter som avser annan information eller uppgifter som är relevanta för just ditt ärende även samlas in. Det kan innebära att vi samlar in personuppgifter om sjukdomstillstånd och funktionsnedsättning och annan därtill hörande information. Vi är medvetna om att detta är att se som känsliga personuppgifter som bara ska registreras om det är motiverat och nödvändigt och har en laglig grund. Inför varje insamlande av känsliga personuppgifter genomför LaSSe Brukarstödcenter en konsekvensbedömning av om uppgiften är nödvändig att ta in för att kunna hjälpa er som kunder i era ärenden.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till LaSSe Brukarstödcenter lagras på en server belägen på kontoret och de som kan få tillgång till de registrerade personuppgifterna är anställda på LaSSe Brukarstödcenter och vår IT-leverantör. Mellan vår IT-leverantör och LaSSe Brukarstödcenter finns det ett avtal som reglerar tystnadsplikt och hantering av personuppgifter för IT-leverantören. Vi lagrar inte data på server utanför EU.

Hur länge personuppgifter sparas

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med ditt ärende sparas under ärendets handläggning och bevaras efter slutförandet, den tid som är rimlig med hänsyn till ärendet. Den tiden avgörs av LaSSe Brukarstödcenter.

På LaSSe Brukarstödcenter arbetar vi aktivt med att inte samla in mer än nödvändiga personuppgifter och bara för vissa bestämda ändamål såsom beskrivit ovan.

Tillgång till personuppgifter

LaSSe Brukarstödcenter har vidtagit så gott det går, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas hos oss.

LaSSe Brukarstödcenter kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför LaSSe Brukarstödcenter annat än i de fall då det enligt lag åläggs oss att lämna ut uppgifterna. Den statistik som lämnas till Västra Götalandsregionen är avidentifierad.

Den registrerades rättigheter

LaSSe Brukarstödcenter är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att uppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

En person som har sina personuppgifter registrerade hos LaSSe Brukarstödcenter (kallad registrerad) har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns hos LaSSe Brukarstödcenter. En registrerad har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller att begära att Lasse Brukarstödcenter raderar deras personuppgifter (t.ex. om personuppgifter inte längre är nödvändiga eller om ett lämnat samtycke återkallas). Det är LaSSe Brukarstödcenter som bestämmer om uppgifterna ska raderas eller inte. Registrerade personer har även rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. En registrerad har vidare rätt att få ut personuppgifter eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. Som registrerad ska man i alla dessa fall kontakta LaSSe Brukarstödcenter med sin begäran.

Klagomål

Den som har invändningar på hur LaSSe Brukarstödcenter behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige.

Dataskyddsombud

Till hjälp för registrerad och för LaSSe Brukarstödcenter finns även ett utsett dataskyddsombud som du som kund kan kontakta. Till dataskyddsombudet kan du vända dig med frågor om personuppgifter eller om du önskar få ut registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade hos LaSSe Brukarstödcenter om dig.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör eller påverkar LaSSe Brukarstödcenters verksamhet kan denna text komma att behöva revideras. LaSSe Brukarstödcenter påverkas av olika lagar och regler och beslut. När förändringar sker som medför att LaSSe Brukarstödcenter behöver anpassa sitt hanterande och rutiner av behandling med personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

Avslutning

LaSSe Brukarstödcenters uppdrag är att vara ett brukarstödcentrum för personer med olika funktionsnedsättningar och LaSSe Brukarstödcenter ger råd- och stödinsatser ur ett brukarperspektiv till personer med funktionsnedsättningar. Vi har som ambition att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt och på ett för personen tillfredsställande sätt och i enlighet med reglerna i GDPR. Det innebär utifrån vår grundvärdering att alla personer vi möter ska behandlas med respekt för den enskilde individen och den personliga integriteten och att största försiktighet med behandling av personuppgifter iakttas.

Uppgifter till dataskyddsombud:

LaSSe Brukarstödcenter
Dataskyddsombud

maria@lassekoop.se 
Krokslätts Torg 5
431 37  MÖLNDAL

Tel: 031-84 18 50